دستگاه موسیقی همایون

موسیقی ایرانی با دستگاه همایون (دستگاه)
دستگاه موسیقی ایرانی همایون یکی از دستگاه های 7 گانه ردیف موسیقی ایران است.
واژه همایون در فرهنگ عمید اینگونه معنی میشود:

(هُ. یُ) هماگون: خجسته، فرخ، مبارک، فرخنده؛ و در برهان قاطع چنین نقل شده است: نام معشوقه همای است، و قصه همای و همایون را به نظم آورده اند و مشهور است، و به معنی مبارک و خجسته و میمون هم هست.
این دستگاه به تناسب نام خود، حالتی شاهانه، اشرافی و باوقار دارد، ولی با این حال زمینهٔ اجرای بسیاری از لالایی ها و زمزمه های متداول در نقاط مختلف ایران است. همچنین از نغمه های این دستگاه در موسیقی زورخانه نیز استفاده می شود.
دستگاه همایون با حالت محزون و اسرار آمیز خود گوشه های متعددی دارد که گوشه «عشاق» اوج این دستگاه تلقی می شود. بر اساس نظر مجید کیانی در بارهٔ موسیقی ایرانی، «همایون» ادامهٔ روز، تداوم زندگی، اتحاد عشق و عاشق و معشوق و توحید است. (مقام توحید در هفت شهر عشق)
از رنگ های قدیمی که در خاتمه دستگاه همایون نواخته می شوند می توان رِنگِ فرح و رنگ شهرآشوب را نام برد. رنگ فرح رنگی است سه ضربی و با وزن سنگین اما رنگ شهرآشوب دوضربی ترکیبی (شش – هشت) است و با تمپوی متوسط اجرا می شود.
از لحاظ مرکب خوانی این دستگاه به دستگاه های سه گاه و شور ارتباط دارد و وسعت این دستگاه را بیشتر می کند. به دلیل شباهت شور و همایون، با بم کردن نت سوم گام همایون به میزان نیم پرده می توان وارد شور شد. همایون را می توان به دستگاه چهارگاه نیز ارتباط داد و این کار با افزودن نیم پرده به نت ششم گام همایون و کم کردن ربع پرده از نت پنجم که گوشهٔ آواز منصوری را تداعی می کند انجام پذیر است. عکس همین عمل و گذر از چهارگاه به همایون نیز در گوشهٔ مخالف دستگاه چهارگاه قابل اجراست.

استاد حلیمه سرحانی کیست

آلبوم بیداد پرویز مشکاتیان با خوانندگی محمدرضا شجریان از جمله آثار مشهوری است که در این دستگاه ساخته شده است.
بیات اصفهان هم آوازی است که از دستگاه همایون گرفته شده است و دارای درجات مشترکی با همایون است. تونیک یا شاهد آن درجه چهارم همایون است.